Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

29.12.2017

Bones festes i bon any 2018 ple de drets!

Nadala 2017

Per un 2018 de respecte i protecció dels Drets Humans, en què tota persona pugui gaudir d’una vida digna.

Bones festes i un bon any nou!

Descarrega't la Nadala i comparteix-la amb els teus!Per celebrar les festes de Nadal i acomiadar aquest 2017 cada dia reivindicarem un dret o llibertat universal, tal i com es presenten a la Declaració Universal dels Drets Humans. I ho farem amb bombetes per donar-los llum!
 
Avui, DIA 1️⃣ de desembre, encetem el compte enrere amb l’Article 1. Dret a la llibertat i a la igualtat!


 Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. #dretshumans
 
DIA 2️⃣️️ Reivindiquem els drets i llibertats universals.  Article 2: Tothom té tots els drets i llibertats universals sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. (...) #dretshumans
 
DIA 3️⃣ Reivindiquem el dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat.


 Article 3: Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. #dretshumans
 
DIA ️4️⃣️ Prohibició de l’esclavitud i la servitud Article 4: Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: l'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.
 
DIA 5️⃣️️ Prohibició de la tortura


 Article 5: Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
 
DIA 6️⃣️️ Dret al reconeixement de la personalitat jurídica

 Article 6: Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.
 
DIA 7️⃣️️ Dret a la igualtat davant la llei


 Article 7: Totes les persones són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. (...)
 
DIA 8️⃣️️ Dret a assistència jurídica


 Article 8: Tota persona té dret a un recurs efectiu, davant els tribunals nacionals competents, que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.
 
DIA  Prohibició de detencions arbitràries


 Article 9: Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.
Prohibició de detencions arbitràries
Article 9: Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.
DIA  Dret a un judici just i públic


 Article 10: Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial. (...)
 
DIA 1️⃣1️⃣️ Dret a la presumpció d’innocència


 Article 11: Tota persona acusada de delicte té dret que es presumeixi la seva innocència mentre no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en el qual se li hagin assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.

 
DIA 1️⃣2️⃣️️ Dret a la vida privada i familiar Article 12: Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra tals ingerències o atacs. (...)
 
DIA 3️⃣Dret a la lliure circulació nacional i internacional


 Article 13: Tota persona té dret a circular lliurement i a elegir la seva residència en el territori d'un Estat. (...)
 
DIA 3️⃣Dret a l'asil Article 14: En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil, i a gaudir d'ell, en qualsevol país. (...)
 
DIA 5️⃣ Dret a una nacionalitat


Article 15: Tota persona té dret a una nacionalitat. Ningú serà privada arbitràriament d’ella, ni del dret de canviar de nacionalitat.
 
DIA 6️⃣️️️️️️ Dret a la igualtat en el matrimoni i protecció de la família

Article 16: Tota persona, a partir de l'edat núbil, té dret a casar-se i fundar una família. Només mitjançant lliure i ple consentiment dels futurs esposos podrà contreure's el matrimoni. (...)
DIA 1️⃣ Dret a la propietat privada7️⃣


Article 17: Tota persona té dret a la propietat, individual i col·lectiva; i ningú en serà privat arbitràriament.
 
DIA  Dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religióArticle 18: Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o la seva creença. (...)
 
DIA  Dret a la llibertat d’opinió i d’expressió
9️⃣


Article 19: Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el no ser molestat a causa de les seves opinions, el d'investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d'expressió.
 
DIA 2️⃣0️⃣️️️️️️️️Dret a la llibertat de reunió i d’associació Article 20: Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.
 
DIA 2️⃣ Dret a la participació democràtica Article 21: Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement escollits; i a accedir, en condicions d’igualtat, a les funcions públiques del seu país. (...)
1️⃣
DIA 2️⃣ Dret a la seguretat social Article 22: Tota persona té dret a la seguretat social i a obtenir la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.
2️⃣️️️️️️️️️️
DIA 2️⃣3️⃣️️️️️️️️️️️Dret al treball i a la llibertat sindical Article 23: Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur. Dret a salari igual per igual treball; i a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri una existència conforme a la dignitat humana. (...) Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi.
 
DIA 2️⃣4️⃣️️️️️️️️️️️ Dret al descans i al lleure Article 24: Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades. 

 
DIA 2️⃣5️⃣️️️️️️️️️️️️Dret a la salut i al benestar Article 25: Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ella i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris.
La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. (...)

 
DIA 2️⃣6️⃣️️️️️️️️️️️️️ Dret a l’educació Article 26: Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria.
L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals. (...)
 
DIA 2️⃣7️⃣️️️️️️️️️️️️ Dret a la cultura Article 27: Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic. (...)
 
DIA  Dret a l’ordre social i internacional Article 28: Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius.
 
DIA  Deures envers la comunitat Article 29: Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat. (...)
 
DIA  Respecte pels drets i llibertats de la Declaració Article 30: Res en la Declaració Universal de Drets Humans podrà interpretar-se en el sentit que confereix dret algun a l'Estat, a un grup o a una persona, per a emprendre i desenvolupar activitats o realitzar actes que tendeixen a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s’hi anuncien.
 
 
DIA  Els nostre desig pel 2018 és el respecte i la protecció dels Drets Humans arreu del món. Perquè tota persona pugui gaudir d’una vida digna.Comparteix