Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Els dinamismes

Els dinamismes
Els trets qualitatius o dinamismes que configuren el nostre mètode de treball són:

El petit grup:
Treballar amb grups reduïts ens permet que cada noi i noia se senti acollit i valorat, pugui trobar el seu lloc, realitzi una funció concreta i aprengui a responsabilitzar-se de la tasca conjunta.
El diàleg, la confrontació d’opinions i el treball en equip porten a l’adquisició d’actituds de col·laboració, respecte, tolerància, valoració de la diversitat i comprensió.

El progrés personal:
Cada infant i jove rep l’atenció personalitzada del seu educador/a amb un seguiment constant, mostrant de forma explícita la seva millora en la relació amb els altres i l’entorn, el domini de tècniques concretes, el canvi d’actituds, etc.
Cada nova responsabilitat i cada nova situació generen noves necessitats d’aprenentatge i dinamitzen el progrés.

El compromís:
Fer explícit el compromís personal davant dels companys/es implica l’acceptació i integració plena al grup i l’assumpció personal dels valors de la llei escolta i guia.
Assumir un compromís davant del grup autoeduca la persona. Des de la seva entrada al grup, el noi o noia assumeix responsabilitats pròpies de la seva edat i d'acord amb les seves capacitats.

El joc institucional:
Potenciem la maduresa, la participació activa i la solidaritat a través del propi protagonisme i el repartiment de funcions, responsabilitats i àmbits de decisió dins del grup.
Treballem aquests aspectes mitjançant la participació democràtica, que és un dels principis bàsics de la pedagogia escolta i guia.

La fraternitat universal:
A partir de la descoberta de l’entorn més immediat, els nois i les noies arriben progressivament a conèixer, valorar i comprometre’s amb realitats d’abast més ampli. La descoberta d’una realitat concreta demana a la persona un compromís per realitzar un servei que ajudi a transformar-la.
L’educador/a vetlla perquè aquests elements - descoberta, compromís i servei- siguin els dinamitzadors del projecte de grup.